Wolkom yn herberg Godot

       
Yn it moaie rêstige Fryslân leit fuort by de Waadsee it terpdoarpke Marrum.
Midden yn it sintrum, op de terp, is yn 1948 in beukerskoalle boud.
Dêryn kinne wy jo no fan herten wolkom hite yn ús herberch Godot.
Graach oant sjen,


Ton Vis en Renee Bosch                  Home                             
© 2008 - Website laatst aangepast op 4 januarie 2014